O nas

“Gdańska Szkoła Pływania Aquafit” jest pierwszą, założoną w roku 1990 przez Krzysztofa Orzechowskiego na terenie Trójmiasta, prywatną placówką oświatową, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie rekreacji, sportu i poprawy kondycji fizycznej oraz prowadzenie działalności turystycznej.

Placówka posiada akceptację władz oświatowych na prowadzenie kursów, szkoleń i treningów z zakresu pływania, narciarstwa, tenisa ziemnego oraz na organizowanie szkoleń, treningów i konsultacji podczas obozów i zgrupowań o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
Działalność placówki oparta jest na statucie zatwierdzonym przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

“GSP Aquafit” ma również zarejestrowaną działalność gospodarczą w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na działalność związaną ze sportem, rekreacją i turystyką oraz inną. (Nr ewid.51358)

Placówka zatrudnia wyłącznie wykwalifikowaną kadrę nauczycieli posiadających różne stopnie specjalizacji zawodowej oraz tytuły instruktora lub trenera sportu.


Mgr Krzysztof Orzechowski

Jestem absolwentem AWF w Warszawie. Od 1965 roku związany jestem ze sportem pływackim, pełniąc funkcje trenerskie w klubach sportowych “Spójnia” w Warszawie i Gdańsku oraz AZS w Gdańsku. Jestem założycielem sekcji pływackiej klubu “Sambor” Tczew i współorganizatorem pierwszej na Wybrzeżu Szkoły Sportowej ze specjalnością pływania w Tczewie. Szkoła i Klub “Sambor” uzyskały wysoką ocenę władz oświatowych i Polskiego Związku Pływackiego. Pełniłem funkcję członka Rady Trenerów Polskiego Związku Pływackiego. Swoje doświadczenie zawodowe przekazywałem studentom AWFiS w Gdańsku, gdzie pracowałem jako wykładowca w Zakładzie Pływania. Będąc nauczycielem akademickim w Akademii Medycznej w Gdańsku pełniłem funkcję trenera sekcji pływackiej klubu AZS, która zaliczana jest do jednej z najlepszych wśród Akademii Medycznych w Polsce.
Moją pasją jest również narciarstwo. Ponad 35 lat zajmuję się nauczaniem narciarstwa. Jestem instruktorem Polskiego Związku Narciarskiego(PZN) i Międzynarodowego Związku Zawodowych Nauczycieli Narciarstwa (ISIA). Uczestniczyłem w kursach szkoleniowych dla nauczycieli narciarstwa w Austrii i w Szwajcarii. Od 1997 roku współpracuję z austriackimi szkołami narciarskimi.
Jestem również trenerem tenisa. Grę w tenisa traktuję jako doskonały środek na aktywne spędzanie czasu wolnego.Wyciąg ze statutu Placówki

Rozdział V – Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów.
§19. Uczniowie

  1. Do Placówki może być zapisany każdy, bez ograniczeń wieku, którtego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Placówkę. Przyjęcie do Placówki następuje na podstawie ustnej deklaracji ucznia (osoby dorosłe) lub jego rodziców (osoby niepełnoletnie) oraz wniesienia odpowiedniej opłaty za świadczone usługi.
  2. Przy rekrutacji uczniów do Placówki decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Uczniowie mogą być przyjmowani do Placówki w ciągu całego roku, jeżeli będą wolne miejsca.
  4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów na wniosek nauczyciela w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązujących go regulminów lub na własną prośbę bez zwrotu przez Placówkę wniesionych opłat.


§20. Obowiązki oraz uprawnienia i odpowiedzialność ucznia.

  1. Uczniowie mają obowiązki:
  - Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i wlasności innych osób,
  - Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
  - Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać zasad i porządku w czasie lekcji,
  - Przestrzegać obowiązujące regulaminy korzystania z obiektów sportowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych do organizacji zajęć przez Placówkę.

  2. Uczniowie mają prawo do:
  - Poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej godności osobistej ze strony innych osób,
  - Rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy przez nauczycieli,
  - Znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji,
  - Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
  - Poinformowania ich, co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ich ocenie nauczyciel,
  - Znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania, jakim będą mieli sprostać,
  - Bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania i treningu.

  3. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za:
  - Poziom wyników nauczania wynikający z ich aktywności na zajęciach,
  - Szkody wynikłe wskutek ich winy, braku poszanowania mienia lub nieprzestrzegania odpowiednich regulaminów i zasad zachowania,
  - Wypadki powstałe z ich winy lub zaniedbania, lub nieodpowiedniego zachowania i postępowania.

Regulamin kursów

1. GSP “Aquafit” organizuje kursy indywidualne i grupowe z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu. Po upływie w/w terminu kurs zostaje uznany za zakończony bez względu na liczbę odbytych lekcji. Nie odbycie wszystkich lekcji przez ucznia nie daje prawa do żadnego odszkodowania.

2. Uczestnik kursu powinien posiadać zgodę lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie i być ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków, a uczestnicy kursów narciarskich powinni posiadać tzw. ubezpieczenie narciarskie.

3. Opłatę kursową należy wnieść przed rozpoczęciem kursu. Dopuszcza się możliwość opłaty w ratach.

4. Po odbyciu pierwszej lekcji i rezygnacji z uczestnictwa w kursie żadne koszty nie będą zwracane.

5. Nie odbycie lekcji z powodu nieobecności ucznia nie daje prawa do jej powtórzenia, ani do zwrotu kosztów.

6. W lekcji grupowej może uczestniczyć maksymalnie 12 osób.

7. Lekcje odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przed rozpoczęciem kursu.

8. Czas trwania lekcji ustala się na 40 do 45 min.(pływanie),55 do 115 min.(tenis), od 1 do 4 godzin (narciarstwo).

9. Program kursu zostaje ustalony po odbyciu pierwszej lekcji z uwzględnieniem, w miarę możliwości, życzeń uczniów lub rodziców dziecka.

10. Placówka gwarantuje realizację ustalonego programu kursu niezależnie od zmiany nauczyciela prowadzącego lekcje.

11. Placówka zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w trakcie trwania lekcji oraz sprzęt pomocniczy i środki dydaktyczne.

12. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na obiekcie sportowym (np. pływalnia,sala) przed i po zakończeniu lekcji.

13. Wszyscy uczniowie i kursanci zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów i regulaminów obowiązujących na obiekcie sportowym.

14. Wszelkie uwagi, wnioski, skargi dotyczące przebiegu kursu lub lekcji należy zgłaszać bezpośrednio nauczycielowi lub Dyrekcji Placówki.